Miljökvalitetsnormer

Fönster

När Sverige gick med i EU infördes miljökvalietetsnormer för utomhusluft, som sätter en gräns för hur smutsig luften vi andas får vara. Ett antal föroreningssorter finns reglerade, men de som vi har störst problem att följa är normerna för inandningsbara mikroskopiska partiklar (PM10) och kvävedioxider.

Det var den 31 december 2005 som EU:s regler om miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) senast skulle ha varit genomfört. Men två år senare överskrids normerna fortfarande i flera svenska städer. Allvarligast är situationen på Hornsgatan i Stockholm.

Totalt under 2006 skedde 813 överträdelser av miljökvalitetsnormerna på Hornsgatan. Miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) överskreds under 65 dygn på Hornsgatan under 2006 Luftföroreningarna överskred normgränsen för kvävedioxid (60 mikrogram per kubikmeter luft) under hela 93 dygn på Hornsgatan under 2006.

Preliminära uppgifter visar att det var lika illa under 2007.

SLB på Stockholms miljöförvaltning har utmärkta uppföljningar av Stockholmsluften, se www.slb.nu.