Luften på Hornsgatan

Fönster

Hornsgatan i Stockholm har de sjätte värsta mätvärdena när det gäller partiklar inom EU. Det är bara städer i Polen, Italien och Grekland som har värre överträdelser avseende miljökvalitetsnormen per timma för partiklar. Att luften på Hornsgatan är så dålig som den är beror framförallt på två saker – mycket trafik och dålig luftomblandning.

Vägtrafiken på Hornsgatan ger upphov till avgaser och sliter upp mikroskopiska partiklar från vägbanan och däck. Dessutom virvlar trafiken upp vägdamm. Särskilt dubbdäcken är ett problem, eftersom de river upp mycket partiklar. Den dåliga luftomblandningen beror på att Hornsgatan är en lång förhållandevis smal gata omgiven av höga hus. Vinden kommer ofta inte åt att föra bort partiklar och luftföroreningar.

Studier i Stockholmsregionen har visat på samband mellan trafikavgaser och lungcancer, luftvägssjukdomar, barnallergi, försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn och astma.

Främst påverkas barn, äldre och redan sjuka. I studien Lungcancer i Stockholm (”LUCAS-studien”) fann man ett tydligt samband mellan kvävedioxid och lungcancer. Bland de män i Stockholm som varit utsatta för typiska innerstadshalter av kvävedioxid, det vill säga över 30 mikrogram per kubikmeter (årsmedelvärde) hade cirka 50 procent ökad risk för att 30 år senare få cancer. Det bör jämföras med att årsmedelvärdet för kvävedioxider på Hornsgatan 108 var 50 mikrogram per kubikmeter och 44 mikrogram på Hornsgatan 85. 1024 fall av lungcancer studerades, vilket motsvarade en svarsfrekvens på över 85 procent. Faktorer som kunde isoleras och korrigeras var bland annat rökning, yrkesrelaterade faktorer, radonexponering, svaveldioxidexponering och socioekonomiska faktorer.